S科研团队cientific research team
联系我们010 6273 3808
  • 北京市海淀区圆明园西路2号
  • guojiayumi@163.com

田丰课题组:玉米驯化遗传学


 

 

研究方向

 

1. 玉米复杂数量性状全基因组关联分析

 

2. 玉米驯化过程中重要遗传变异的分子进化机制

 

3. 玉米野生祖先种大刍草优良等位基因的发掘和利用

 

4. 玉米分子育种

 

联系我们010 6273 3808