S科研团队cientific research team
联系我们010 6273 3808
  • 北京市海淀区圆明园西路2号
  • guojiayumi@163.com

赖锦盛课题组:玉米基因组学与分子育种

研究方向:

1.    玉米基因组学

2.    玉米籽粒发育遗传调控

3.    玉米胚乳基因印迹

4.    玉米基因工程和分子育种

联系我们010 6273 3808