S科研团队cientific research team
联系我们010 6273 3808
  • 北京市海淀区圆明园西路2号
  • guojiayumi@163.com

王守才与贺岩课题组:玉米分子育种与细胞遗传学

 

研究方向

 

1. 玉米强优质杂交种创制与应用

 

2. 玉米杂种优势分子机理研究

 

3. 玉米抗病基因分子机理研究与应用

 

4.玉米重要目标性状基因功能研究与转基因育种

 

 

联系我们010 6273 3808